КОНКУРС ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГА У 2020. ГОДИНИ

На основу члана 76. Закона о култури (,,Сл. гласник РС” број 72/09, 13/16, 30/16-испр. и 6/2020), члана 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2020. годину (“Сл. лист општине Темерин”, број 23/2019, 1/2020) и члана 2. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинанасирају из буџета општине Темерин (“Сл. лист општине Темерин”, број 2/2017) и Закључка  о расписивању Конкурса за суфинансирање издавачке делатности – објављивање књига у 2020 години  из буџета  општине Темерин, број 06-1/20-161-2-01, које је донело  Општинско веће дана 08.09.2020. године,

 

           Општинско веће општине Темерин, на 3. седници одржаној 08.09.2020. године,

 

р а с п и с у ј е

 КОНКУРС
за  суфинансирање издавачке делатности – објављивање књига у 2020. години

  

    I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Општинско веће у циљу унапређења издавачке делатности, развоја културе и уметности у општини Темерин, као и афирмисања културне делатности општине Темерин, суфинансираће у 2020. години објављивање књига на српском и мађарском језику.

 

Области за које се може конкурисати су: роман, приповедачка проза, поезија, књижевност за децу (изузев сликовница и уџбеника), есејистика, драма, монографије, зборници радова, дела из историје уметности и дела из области хуманистичких наука.

 

    II ВИСИНА СРЕДСТАВА

 

Средства за суфинансирање издавачке делатности обезбеђена су Одлуком о буџету општине Темерин за 2020. годину („Сл. лист општине Темерин”, број 23/2019 и 1/2020) у оквиру раздела 4, функција 820, конто 481-Дотације невладиним организацијама, позиција 156, у износу од 600.000,00 динара.

 

     III ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

 1. Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана регистрована у складу са важећим законским прописима, чији се пројекти односе на област културе.

Право учешћа на конкурсу имају искључиво прва издања дела чије објављивање је планирано у 2020. години као и објављивање наредних издања значајних публикација.

Ако је публикација, било ког жанра, друго издање али битно измењено и допуњено у односу на претходно издање, узеће се у разматрање.

 

 1. Пријава на конкурс подноси се на обрасцу Упитника за суфинансирање изадавачке делатности- објављивање књига у 2020. години, уз који се прилаже остала тражена  документација.

 

Наведени Упитник је саставни део конкурса и може се преузети у општини Темерин, први спрат, соба  број 5 или на интернет страници Општине: www.temerin.rs – одељак  Култура.

 

Уз пријаву се подноси:

 • фотокопија Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа
 • званичан доказ о рачуну код Управе за трезор
 • текстове чије се објављивање планира (детаљан синопсис и садржај дела код објављивања књиге)

 

 1. Рок за подношење пријава је од  11. септембра  до 12. октобра 2020. године.

 

 1. Пријаве се подносе лично на Писарници Општинске управе у згради Општине Темерин или путем поште на адресу:

 

  Општина Темерин

Новосадска 326

        21235 Темерин

 

са назнаком: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ-ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГА У 2020. ГОДИНИ

 

 1. Пријаве које се доставе после наведеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника којима је буџет општине Темерин током 2019. године доделио средства, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији и наменском утрошку средстава, неће се узимати у разматрање.

 

 1. О избору пројеката по расписаном конкурсу одлучује Комисија за издавачку делатност-објављивање књига ( у даљем тексту: Комисија) коју образује Општинско веће.

 

 1. Комисија разматра пријаве и у складу са условима конкурса, сачињава предлог Одлуке о ибору пројеката који  се  суфинансирају из буџета општине Темерин и доставља предлог Одлуке Општинском већу на усвајање.

 

     Пре достављања предлога Одлуке, Комисија задржава право да од подносилаца који су благовремено поднели пријаве по потреби затражи додатну документацију и информације.

 

 1. Одлуку о  суфинансирању пројеката у култури из буџета општине Темерин по конкурсу доноси Општинско веће на основу предлога Одлуке Комисије.

 

Одлука Општинског већа је коначна.

Општинско веће није обавезно да образложи своје одлуке.

 

   Уговором између општине и корисника средстава уређују се права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин реализовања пројекта, као и начин извештавања о наменском трошењу средстава.

 

 1. Резултати конкурса се објављују на интернет страници Општине Темерин: www.temerin.rs – одељак Култура, најкасније у року од 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

 

 1. Пријаве и приложена документација се достављају у једном примерку. Конкурсна документција се не враћа.

 

 1. Конкурс се објављује у ,,Службеном листу општине Темерин”, на званичној интернет страници општине: www.temerin.rs, у рубрици конкурси и огласи и у недељним новинама ,,Наше новине”, које излазе на територији општине Темерин.

 

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

 

  Избор пројеката ће бити извршен у складу са Правилником о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинанасирају из буџета општине Темерин (“Сл. лист општине Темерин”, број 2/2017).

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1/20-161-2-01                                             МЛАДЕН ЗЕЦ
Дана:08.09.2020. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н